مصالح پوششي سخت این شرکت در انواع مختلف که يك پوشش سيماني آماده براي استفاده بر مبناي مصالح سخت KORODUR طبق استاندارد DIN 1100 – A 0/5 مي باشد .

در یک لایه برای حالت ها و موارد با فشار و تنش سنگین طبق استاندارد DIN 18560، قسمت هفتم و طبق کلاس نیرو و استحکام ZE 65 A/F جهت پوشش بر روی بتون تازه به کار میرود.