شرکت بتون سخت آریان

تحت لیسانس کرودور آلمان از سال 1383 فعالیـت خود را با هدف ارتـقا کیفیت کف های صنعتـی و ساختمانی با استـفاده از دانش روز و استـفاده از روکشهای سخـت صنعتی کرودور آغاز کرده اسـت . پروژه های اجرا شـده درصنایع سنگین(هپکو)، غـذایی(شام شام ) ، دارویی (تهران دارو)، کشـتارگاه ها ، سردخانه ها (کاله و پگاه دامداران)، پارکینگ ها (برج بهشهر) و پیاده رو سـازی ها (خیابان ولی عصر) نمـونه هـایی از کارهای انجام شده توسط این شرکت است .