سوالات متداول

 1. اجرای نئودور بر روی چه بستری صورت میگیرد؟
  به صورت Fresh to Fresh بر روی سطح بتن تازه زیرین
 2. حداقل ضخامت بتن زیرین چه قدر باید باشد؟
  حداقل ضخامتی که می توان برای بتن تازه زیرین در نظر گرفت ۱۰سانتی متر است.
 3. فرق کرودور با نئودور چیست؟
  در صورتیکه سیمان و پیگمنت های رنگی(اکسیدها) در کارخانه به کرودور اضافه گردد، نئودور نامیده میشود.
 4. اجرای نئودور چه زمانی انجام میشود؟
  پس از گیرش اولیه و در ابتدای شروع گیرش نهایی معمولاً آزمایش عملی آن به این است که بتوان روی آن قدم زد به طوریکه بتن فرو نرود و در عین حال جای کفش روی آن باقی بماند.
 5. مصارف نئودور در کجاست؟
  در بخش صنعت به عنوان صنعتی ترین برای مواد کف استفاده میشود بسته به ترافیک ماشین آلات سنگین و سایش آنها از این مواد استفاده میشود. همچنین در پارکینگ ها بسیار کاربرد دارد.
 6. کف پوش با روکش نئودور چیست؟
  کف پوش بتونی به روش پرسی با حداقل فشار ۵۰۰تن که صخامت ۴الی ۶میلی متر از نئودور به عنوان روکش سخت در آن استفاده شده است و برای پیاده روسازی های بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
 7. آیا میتوان یک کف یکپارچه از این مواد داشت؟
  خیر، اجرای درزهای انقباضی و انبساطی و اجرایی از الزامات کفسازی است.
 8. علت تعبیه درزهای انقباضی چیست؟
  به علت پدیده انقباض ناشی از خشک شدن(Dring shrinkage)در بتن ترک های انقباضی به وجود می آید. با ساخت درزهای انقباضی، ترک به محل از پیش تعیین شده منتقل میشوند؛ این محل همان درزهای انقباضی است.
 9. میزان آرماتورهای استفاده شده در کف چه قدر است؟
  براساس آیین نامهACI و با میزان آرماتورها، حداقل میزان آرماتور براساس تنش های حرارت و جمع شدگی است که این میزان براساس نسبت سطح مقطع کل آرماتور به سطح مقطع کل باید از ۰.۰۰۱۸بیشتر باشد(در صورتیکه میلگردهای آجدار S400 و شبکه های جوش شده آجدار داشته باشیم.
 10. فواصل درزها وابسته به چیست؟
  فواصل درزها وابسته به ضخامت بتن است و بنا به توصیه ACI بین ۲۴تا ۳۶ برابر ضخامت بتن است.
 11. آیا برای نسبت طول به عرض پانل های اجرا شده عدد خاصی توصیه میشود؟
  به طور کلی توصیه می شود پانل ها به شکل مربعی نزدیک باشند. این نسبت بنا بر توصیه ACI حداکثر به ۱.۵ محدود میشود.
 12. آیا میتوان نئودور را برروی کف قدیمی چون موزاییک و یا آسفالت اجرا کرد؟
  بله؛ اما بستر کار باید تمیز، محکم و عاری از هرگونه گرد و خاک و مواد روغنی و نفتی باشد.
 13. نئودور تحمل چند درجه حرارت زیر صفر را دارد؟
  مواد نئودور ۴۰ سانتی گراد را میتواند تحمل کند و بسیار مناسب برای استفاده در سردخانه ها و تونل های انجماد است.
 14. آیا ترافیک انسانی با بارش ناشی از جابه جایی و غلطاندن قطعات فلزی به وسیله لیفتراک قابل مقایسه است؟
  بله؛ ترافیک انسانی بیش از ۱۰ هزار نفر در روز، بر روی کف پوش بتنی با نیروی ناشی از عبور چرخ فلزی ۰ مثل حمل قطعات به وسیله لیفتراک) معادل میباشد.
 15. عمق درزهای کنترلی یا انقباضی چه قدر است؟
  بین۱.۳ تا ۱.۴ ضخامت و حداقل ۲.۵ سانتی متر میباشد.
 16. علت ایجاد ترک در بتن چیست؟
  به واسطه قیود داخلی موجود در بتن، تنش های موجود از تنش های مجاز در یک نقطه تجاوز میکند و در نتیجه ترک خوردگی خواهیم داشت. با استفاده از درزهای ایجاد شده مناسب می توان تا حد امکان از ایجاد ترک ها در بتن کم کرد.
 17. درزهای انقباضی بیشتر در کجا کاربرد دارد؟
  در مکان هایی که بین بتن و  سازه های مجاور آنIntereaction وجود دارد، این درزها بیشتر در مجاورت دیوارها، ستون ها و محل های بارگذاری تعبیه میشود.