• زیر سازی اولیه با لایه بتنی
  • تخلیه آب اضافی لایه بتنی زیرین با استفاده از پمپ وکیوم و یا تبخیر
  •  اجرای لایه روکش بتنی سخت بصورت خشکه پاش یا ملاتی
  •  مسطح نمودن و پرداخت سطح روکش با وسایل دستی و ماشینی
  •  کیورینگ

روش های متفاوت نصب روکش کرودور به انضمام اطلاعات دقیق مربوط به فرآیند نصب ، میزان مصرف مواد ، نسبت اختلاط (KORODUR ،سیمان ، آب )در بروشور هر کدام از محصولات به طور مجزا مشخص شده است .

 

مواد روش های اجرا وضعیت لایه زیرین
KORODUR 0.4
NEODUR HE65
NEODUR HE2, HE3
روش خشکه پاش3تا 5میلیمتر
روش اجرای ملات کرودور8 تا 5میلیمتر
بتن تازه
KORODUR 0.4
NEODUR HE65
NEODUR HE2, HE3
روش خشکه پاش 3 تا5میلیمتر
روش اجرای ملات کرودور 8تا 20میلیمتر
لایه بتن نازک که روی بتن قدیمی اجرا میگردد
KORODUR 0.4
NEODUR HE65
روش خشکه پاش 3 تا 5میلیمتر
روش اجرای ملات کردودر 8تا 20 میلیمتر
روی بتن قدیمی به طور مستقیم