از آنجائیکه کیفیت روکش های صنعتی بستگی به روش نصب و اجرای آن دارد، لذا رعایت شرایط فنی نصب و اجرای آن حائز اهمیت فراوان است .

سیستم های نصب و اجرا، روکش بتون سخت کرودور به شرح زیر می باشد :

  •  به صورت استفاده از قطعات پیش ساخت بتونی بصورت پازل
  •  به صورت یکپارچه در یک لایه با زیر سازی بتونی
  •   به صورت دو لایه بر روی زیر سازی بتونی قبلی سفت شده با کاربرد چسب مخصوص